Refundacje części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki za bezrobotnych 30 r.z. - Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu


Refundacja części poniesionych kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne to instrument wsparcia dla pracodawców oraz przedsiębiorców, którzy zatrudnią skierowaną przez powiatowy urząd pracy osobę bezrobotną do 30. roku życia.

Dlaczego warto ubiegać się o refundację części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników?

Jeśli zatrudnisz skierowaną osobę bezrobotną do 30. roku życia, otrzymasz przez okres do 12 miesięcy refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż kwota ustalona jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Na jaki okres należy zatrudnić osobę bezrobotną?

Pracodawcy zobowiązani są zatrudnić skierowaną osobę bezrobotną w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres wskazany w umowie, objęty refundacją kosztów oraz do dalszego zatrudniania po upływie tego okresu przez 12 miesięcy.

Komu refundacja części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników nie przysługuje?

Umowa o refundację części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników nie może być zawarta z pracodawcą, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Przydatne informacje 

Jeśli rozwiążesz umowę o pracę w trakcie przysługiwania refundacji lub nie wywiążesz się z warunku wymaganego okresu utrzymania zatrudnienia, zobowiązany będziesz do zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy bez wypowiedzenia z jego winy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją  bądź przed upływem okresu 12 miesięcy, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.
Refundacja części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności de minimis. 
 

Załączniki
WNIOSEK O REFUNDACJE CZESCI KOSZTOW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, ORAZ SKLADKI ZA BEZROBOTNYCH DO 30 r.z.
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawce
Formularz pomocy de minimis

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę