Ochrona danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu


Informacja dotycząca regulacji o ochronie danych osobowychAdministratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu z siedzibą 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22.

Inspektorem Ochrony Danych jest Patrycja Tasulis poczta elektroniczna: iod@pup-wroclaw.pl.

Powierzone dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym zapewnienia pomocy określonej w ustawie, prowadzenia postępowań kontrolnych i wydawania decyzji, weryfikacji uprawnień i danych, realizacji obowiązków sprawozdawczych i obowiązków w zakresie statystyki publicznej, oraz określania planów dalszych działań, a także badań naukowych.

 

Niepodanie danych osobowych skutkuje, że administrator nie będzie mógł zrealizować zadań ustawowych wobec osoby ubiegającej się o uprawnienia wynikające z ustawy.

Dane osobowe przetwarzane przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu, publiczne służby zatrudnienia, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu.

 

Prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze przysługuje zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Dane przetwarzane przez Administratora danych osobowych będą udostępniane tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności sądom, komornikom sądowym, organom ścigania, ośrodkom pomocy społecznej, urzędom skarbowym, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz SYGNITY S.A. w ramach podpisanych umów w zakresie nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem, w którym przetwarzane są dane.

Prawo do skargi do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych przysługuje zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę