Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu


DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH OD TYCH WYNAGRODZEŃ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W PRZYPADKU SPADKU PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W NASTĘPSTWIE WYSTĄPIENIA COVID-19

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę