INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Homeopata

Kod: 323005

2. Opis zawodu

Homeopata wykonuje pracę zaliczaną do tzw. medycyny alternatywnej. Po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem, rozpoznaniu i analizie przyczyn dolegliwości oraz jej objawów dąży do poprawy stanu zdrowia pacjenta za pomocą terapii z wykorzystaniem preparatów homeopatyczch, antyhomotoksycznych oraz metod informoterapii.

Opis pracy

Homeopata praktykuje niekonwencjonalne i komplementarne metody terapii. Używając homeopatycznych produktów leczniczych, leków homeopatycznych 9 i antyhomotoksycznych 8 w dawkach homeopatycznych dąży do poprawy stanu zdrowia pacjenta lub jego całkowitego wyzdrowienia oraz uzyskania równowagi organizmu i poprawy odporności.

Homeopata w swojej pracy:

 • stosuje preparaty homeopatyczne i leki homeopatyczne niepowodujące skutków ubocznych terapii, a zmniejszające skutki uboczne leczenia lekami konwencjonalnymi,
 • prowadzi terapię wspomagającą w stanie ostrym, przewlekłym i paliatywnym 7,
 • ponosi odpowiedzialność zawodową za stosowaną przez siebie terapię,
 • stosuje holistyczne podejście do pacjenta5,
 • musi dokładać wszelkich starań, aby zapobiegać zakażeniu pacjenta i siebie chorobami zakaźnymi2,
 • prowadzi edukację prozdrowotną i może współpracować z innymi terapeutami prowadzącymi niekonwencjonalne leczenie (na przykład: akupunktura, ziołolecznictwo, bioenergoterapia, informoterapia, dietetyka),
 • jeżeli jest lekarzem weterynarii lub naturopatą po kursie homeopatii weterynaryjnej, wówczas może leczyć zwierzęta.

Homeopata prowadzi dokumentację historii choroby pacjenta i zobowiązany jest do zachowania tajemnicy medycznej.

Sposoby wykonywania pracy

Homeopata wykonuje swoją pracę polegającą na:

 • po dokładnym wywiadzie terapeutycznym, badaniu (pomiarze tętna, oddechów, temperatury ciała, oglądaniu skóry i błon śluzowych, osłuchiwaniu, opukiwaniu, omacywaniu, badaniu za pomocą narzędzi informoterapeutycznych i radiestezji zdrowotnej) oraz po wykonaniu (jeśli zachodzi taka potrzeba) badań dodatkowych laboratoryjnych lub obrazowych (USG 14, RTG 11, TK 13, RMI 10) lub po konsultacjach z lekarzem specjalistą, stawia ocenę stanu pacjenta (diagnozę), po której przystępuje do ustalenia terapii z wykurzaniem preparatów i leków homeopatycznymi,
 • po dobraniu odpowiedniego rodzaju preparatów i leków homeopatycznych oraz ustalaniu ich dawki, drogi podania i odstępy pomiędzy podawaniem określonych środków,
 • monitorowaniu w trakcie trwania terapii stanu zdrowia pacjenta podczas wizyt kontrolnych i jeśli jest taka potrzeba zmienianiu preparatów i leków homeopatycznych, dawkowania, odstępów pomiędzy podaniami lub drogi podania.

Homeopatia jest terapią opierającą na informoterapii 6, więc niekoniecznie są potrzebne szczegółowe badania medyczne, które mogą być jedynie pomocą do analizy stanu pacjenta i dobrania dawek preparatów homeopatycznych.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Miejscem pracy homeopaty jest gabinet lub miejsce pobytu pacjenta w ramach wizyt domowych.

Gabinet homeopaty urządzony jest zgodnie z wymaganiami prawnymi, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W związku z tym gabinety homeopatyczne powinny posiadać:

 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
 • gładkie, zmywalne ściany i podłogi w jasnym kolorze,
 • dobre źródło światła słonecznego oraz sztucznego,
 • drzwi zapewniające pacjentom możliwość dyskretnej rozmowy z homeopatą,
 • kartoteki pacjentów w formie papierowej usytuowane w taki sposób, aby osoby niepożądane nie miały do nich dostępu.

Miejsce pracy homeopaty winno być wolne od stref geopatycznych, co ma pozytywny wpływ na jakość i skuteczność preparatów homeopatycznych.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Podstawowe narzędzia pracy homeopaty to m.in.:

 • termometr,
 • stetoskop 12.

Ponadto w swojej pracy homeopata:

 • jeżeli jest lekarzem może wykorzystywać urządzenie do diagnostyki obrazowej 4 USG oraz EKG,
 • jeżeli jest radiestetą czy naturopatą może wykorzystywać do diagnostyki wahadła radiestezyjne i posługiwać się radiestezyjnymi technikami diagnozy i doboru preparatów homeopatycznych,
 • jeżeli jest lekarzem weterynarii musi posiadać również stół do badań zwierząt, lampę bezcieniową, sprzęt do sterylizacji narzędzi,
 • jeśli jest informoterapeutą (ukończył kurs w tym zakresie) może posługiwać się urządzeniami z zakresu informoterapii (medycyny informacyjnej),
 • używa komputera, w którym śledzi aktualne publikacje z zakresu medycyny i homeopatii, może posiadać programy do archiwizacji danych pacjentów, ich leczenia, stanu leków w podręcznej aptece, a także do wystawiania faktur i paragonów.

Organizacja pracy

Homeopata może być zatrudniony w gabinecie lub prowadzić własny gabinet. Godziny pracy mogą być stałe, wykonywane na jedną zmianę albo ruchome, dostosowane do potrzeb zlecającego lub pacjenta. Homeopata realizuje również wizyty domowe.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Głównym zagrożeniem dla homeopaty jest:

 • możliwość zakażenia się chorobami zakaźnymi lub inwazyjnymi 1,
 • możliwość zakażenia się chorobami odzwierzęcymi 3 (w przypadku lekarza weterynarii homeopaty),
 • urazy ciała spowodowane przez zwierzęta (w przypadku lekarza weterynarii homeopaty) takie jak:
  • w przypadku małych zwierząt: pogryzienie, podrapanie,
  • w przypadku dużych zwierząt: przygniecenie, kopnięcie lub inne urazy,
 • zwyrodnienia kręgosłupa wskutek siedzącego charakteru pracy,
 • możliwość przejęcia zaburzeń energetycznych pacjenta.

WAŻNE:

Występowanie powyższych zagrożeń obliguje do stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej (rękawiczki, fartuchy ochronne, okulary itp.).

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód homeopaty ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • zręczność palców,
 • spostrzegawczość;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność holistycznego postrzegania organizmu,
 • zdolność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • dobra pamięć,
 • rozumowanie logiczne,
 • zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 • zdolność motywowania,
 • zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów,
 • zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi;

w kategorii cech osobowościowych

 • gotowość do komunikowania się,
 • gotowość do tworzenia i podtrzymywania sieci kontaktów,
 • odporność emocjonalna,
 • empatia,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • systematyczność,
 • dyspozycyjność,
 • kontrolowanie własnych emocji,
 • wysoka kultura osobista,
 • miła aparycja,
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • dbałość o jakość pracy,
 • wytrwałość i cierpliwość,
 • zainteresowania prozdrowotne.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Praca w zawodzie homeopata pod względem wydatku energetycznego należy do prac lekkich, gdzie wymagany jest dobry ogólny stanu zdrowia.

Przeciwwskazaniem do pracy w tym zawodzie są m.in.:

 • zaburzenia i choroby psychiczne,
 • schorzenia zakaźne, które mogą stanowić niebezpieczeństwo dla otoczenia,
 • choroby układu ruchu uniemożliwiające długotrwałą pracę w pozycji siedzącej,
 • wady wzroku i słuchu niepodlegające korekcji.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie homeopata preferowane jest co najmniej wykształcenie średnie oraz ukończenie kursów i szkoleń z zakresu homeopatii.

Preferowane jest wykształcenie wyższe uzyskane na kierunkach medycznych (np. w zawodach: lekarz medycyny, lekarz stomatolog, pielęgniarka, farmaceuta, fizjoterapeuta, lekarz weterynarii) oraz ukończone kursy poświęcone homeopatii, ale zgodnie z prawem, homeopatą może być każda osoba, niekoniecznie lekarz, która ukończyła specjalistyczne szkolenie z zakresu homeopatii.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Atutami przy zatrudnianiu homeopaty są:

 • ukończenie niepublicznej szkoły policealnej (bez uprawnień szkoły publicznej) w zawodzie homeopata,
 • zaświadczenia/certyfikaty potwierdzające ukończenie kursów i szkoleń z zakresu homeopatii,
 • dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej, w szczególności na kierunkach medycznych oraz ukończony kurs homeopatii,
 • certyfikaty potwierdzające umiejętność obsługi komputera i specjalistycznego oprogramowania wspierającego pracę homeopaty (np. pakiety biurowe, komunikatory i przeglądarki internetowe),
 • certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych, np. na poziomie B2 (komunikowanie się z pacjentem, korzystanie z literatury fachowej).

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Osoba, która chce się rozwijać w zawodzie homeopata, po ukończeniu niepublicznej szkoły policealnej (bez uprawnień szkoły publicznej), kursu w niepublicznej placówce kształcenia ustawicznego w zawodzie homeopata może uzupełniać swoją wiedzę uczestnicząc w kursach i szkoleniach homeopatycznych stopnia zaawansowanego i specjalistycznego. Szkolenia takie są organizowane przez polskie i zagraniczne szkoły homeopatyczne, placówki kształcenia ustawicznego (niepubliczne), firmy homeopatyczne i farmaceutyczne.

Homeopata cały czas powinien wzbogacać i poszerzać swoją wiedzę poprzez samokształcenie oraz uczestniczenie w kursach z zawodów pokrewnych, np.: naturoterapii, radiestezji zdrowotnej, bioenergoterapii, biomasażu, akupunktury i akupresury, ziołolecznictwa, medycyny chińskiej i innych naturalnych metod leczenia.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) potwierdzenie kompetencji w zawodzie homeopata oferują:

 • niepubliczne szkoły policealne (bez uprawnień szkoły publicznej), które umożliwiają zdobycie zawodu homeopata,
 • placówki kształcenia ustawicznego, stowarzyszenia branżowe, firmy homeopatyczne i farmaceutyczne organizujące kursy i szkolenia z zakresu homeopatii.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie homeopata może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Akupunkturzysta

323001

Bioenergoterapeuta

323002

Biomasażysta

323003

Chiropraktyk

323004

Muzykoterapeuta

323008

Naturopata

323009

Refleksolog

323011

Zielarz – fitoterapeuta

323012

Radiesteta

516901

partners

shortcut-links

 go-to-top