Ochrona danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu


Informacja dotycząca regulacji o ochronie danych osobowych
      W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu niniejszym informuje, że:

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu z siedzibą 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z IOD poprzez pocztę elektroniczną, którą należy kierować na adres: iod@pup-wroclaw.pl lub pisemnie na adres siedziby Urzędu.

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w przepisach z zakresu polityki rynku pracy, z zakresu postępowania administracyjnego oraz innych przepisów regulujących działalność Administratora.

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w przepisach z zakresu polityki rynku pracy, z zakresu postępowania administracyjnego oraz innych przepisów regulujących działalność Administratora.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów prawa.

Prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych zawartych w zbiorze przysługuje zgodnie z RODO.

Dane przetwarzane przez Administratora będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności: sądom, komornikom sądowym, organom ścigania, ośrodkom pomocy społecznej, urzędom skarbowym, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz firmie SYGNITY S.A. w ramach podpisanych umów w zakresie nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem, w którym przetwarzane są dane.

Zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę