Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu


Zawartość stron

KOMUNIKAT O ZMIANACH W ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW
 
Szanowni Państwo
W ostatnich tygodniach weszły w życie dwa akty prawne, które mają bezpośredni wpływ na pobyt i pracę cudzoziemców na terenie RP:

 
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2023 r., poz. 1118).
 
Zmiana: Po upływie 30 dnia od 01 lipca 2023 r. kończy się możliwość legalnej pracy m.in. na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, których ważność została wydłużona mocą art. 15zzq tzw. specustawy covidowej.
Dalsza legalna praca obywateli Ukrainy, Armenii, Białorusi, Mołdawii i Gruzji będzie możliwa pod warunkiem, że ich pobyt na terenie RP będzie legalny, zaś pracodawca uzyska dla nich nowe oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy.
 
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy najprościej złożyć za pośrednictwem portalu: praca.gov.pl/usługi elektroniczne/usługi dla organizacji/zatrudnianie cudzoziemców/oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
 
Szczegóły dotyczące procedury zatrudniania cudzoziemców na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy znajdą Państwo tutaj: wroclaw.praca.gov.pl/dla pracodawców i przedsiębiorców/zatrudnianie cudzoziemców.
 
 
2. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 o zmianie nazwy uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy on Policji, ustawy o Staży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1088).
 
Zmiana: Wydłuża się okres prawa pobytu wszystkich obywateli Ukrainy na terytorium RP do 04.03.2024 r. Do tego dnia wszyscy obywatele Ukrainy będą mogli legalnie pracować na terenie RP na podstawie powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy.
 
Przypominamy:
1. Procedura powiadomień jest bezpłatna, dokonywana wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia pracy z obywatelem Ukrainy.
2. Każda nowa umowa z obywatelem Ukrainy oznacza konieczność złożenia nowego powiadomienia.
3. Korekta raz złożonego powiadomienia nie jest możliwa. Jeżeli w powiadomieniu pojawi się błąd - należy złożyć nowe.
4. Zawiadomienia o zakończeniu pracy nie składa się.
 
Aktualnych informacji na temat zatrudniania cudzoziemców oraz obsługi portalu praca.gov.pl udzielają konsultanci Zielonej Linii od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 tel. 19524
 Od 01.01.2018r. obowiązują nowe zasady dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w ramach tzw. procedury uproszczonej, zwanej także "procedurą oświadczeniową". Procedura ta pozwala wykonywać pracę w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Warunki, jakie muszą być spełnione, aby móc skorzystać z procedury uproszczonej:

1. Cudzoziemiec musi być obywatelem jednego z 5 państw: Ukrainy, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Armenii, Republiki Mołdawii.

2. Praca cudzoziemca nie może być związana z działalnością sezonową określoną następującymi kategoriami PKD (wg rozporządzenia do pobrania tutaj). Jeśli prawodawca posiada tylko takie kategorie PKD wymienione w KRS lub CEIDG, powinien złożyć o zezwolenie na pracę sezonową.

3. Okres wykonywania pracy nie może by dłuższy niż 24 miesiące, niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

 

Na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia udostępnione są treści dedykowane cudzoziemcom w 4 wersjach językowych - angielskiej, ukraińskiej, białoruskiej i rosyjskiej.

Zapraszamy do korzystania.

Wersje językowe dostępne są pod następującymi adresami:

https://lang-psz.praca.gov.pl/en/

https://lang-psz.praca.gov.pl/uk/

https://lang-psz.praca.gov.pl/be/

https://lang-psz.praca.gov.pl/ru/

 

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy w urzędzie właściwym ze względu na:

a) siedzibę podmiotu (dotyczy podmiotów posiadających wpis do rejestru KRS) lub
b) miejsce stałego pobytu - zameldowanie na pobyt stały (dotyczy osób fizycznych, w tym osób prowadzących działalność gospodarczą, posiadających wpis do ewidencji działalności CEIDG).
Jeśli miejsce stałego pobytu osoby fizycznej jest inne niż miejsce jej stałego meldunku, należy dodatkowo złożyć oświadczenie, wskazujące miejsce stałego pobytu (wzór tutaj).
 

Oświadczenie należy złożyć drogą elektroniczną tutaj.

Dla agencji pracy tymczasowej powierzającej pracę cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego, przewidziany został odrębny formularz oświadczenia - praca.gov.pl


Do złożenia oświadczenia drogą elektroniczną niezbędne jest posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Jeżeli nie posiadasz profilu zaufanego, możesz go założyć tutaj.
W sprawach dotyczących zatrudniania cudzoziemców pracodawca może ustanowić pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa tutaj). 

Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczącego okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004.r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tzw. oświadczenie o niekaralności) podpisuje wyłączenie pracodawca lub prokurent. Urząd nie przyjmuje oświadczeń podpisanych przez pełnomocnika.


Złożenie niekompletnego formularza oświadczenia lub oświadczenia bez kompletu załączników będzie skutkowało wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych. Nieuzupełnienie braków w przewidzianym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.


  
Do każdego oświadczenia należy dodać załączniki:

Załącznik nr 1
Dowód wpłaty 100 zł – Ważny dowód wpłaty powinien zawierać w tytule: imię nazwisko cudzoziemca, nazwę podmiotu dokonującego wpłaty, cel wpłaty – oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy.

Wpłat można dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy Urzędu:

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wrocław

Nr rachunku bankowego: 50 1020 5226 0000 6102 0590 3713
 
Opłata 100 zł obowiązuje za złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
Zwrot opłaty jest możliwy wyłącznie w przypadku, gdy:
1. Pracodawca przeleje środki na rachunek bankowy Urzędu, ale nie złoży oświadczenia,
2. Złoży oświadczenie niezgodnie z właściwością miejscową Urzędu.

Załącznik nr 2
Kopia stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, zawierających jego dane osobowe. W przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

Załącznik nr 3 (obowiązuje w przypadku, gdy oświadczenie składane jest przez pełnomocnika)
Oświadczenie pracodawcy o niekaralności w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1–6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (do pobrania tutaj). Oświadczenie o niekaralności może być podpisane wyłączenie przez pracodawcę lub prokurenta.

Załącznik nr 4 (dotyczy wyłącznie osób fizycznych, których miejsce stałego pobytu jest inne niż miejsce stałego meldunku)
- oświadczenie wskazujące miejsce stałego pobytu (wzór tutaj).


Ważne informacje:

1. Maksymalny okres wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy wynosi 24 miesiące.

2. Czas oczekiwania na wpis oświadczenia do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wynosi do 7 dni roboczych lub 30 dni, gdy zachodzi konieczność uzupełnienia oświadczenia. Brakujące dokumenty należy dostarczyć do Urzędu wyłączenie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl, w formie korekty oświadczenia lub pisma do urzędu, tutaj.

3. Oświadczenia złożone drogą elektroniczną są wpisywane do ewidencji i przesyłane na konto pracodawcy na portalu praca.gov.pl, w formie dokumentu elektronicznego. Tą samą droga przesyłane są pisma wzywające do uzupełnienia braków. Portal automatycznie dostarcza informacje o piśmie z Urzędu lub o wpisie oświadczenia do ewidencji na adres e-mail pracodawcy, pod warunkiem uruchomienia na koncie pracodawcy funkcji:

- kontakt przez konto praca.gov.pl

- subskrypcje (znajdują się w panelu - dane konta)

4. Oświadczenia złożone w Kancelarii Urzędu wydawane są w pok. 10 w budynku A, w godzinach 7:45-14:30.

5. Urząd pracy może odmówić wpisania oświadczenia do ewidencji, jeżeli wysokość proponowanego przez pracodawcę wynagrodzenia będzie niższa od wynagrodzenia proponowanego na lokalnym rynku pracy, na porównywalnym stanowisku.

6. Pracodawca powiadamia Urząd za pośrednictwem portalu praca.gov.pl o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w oświadczeniu tutaj

7. Wpis nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń nie jest wymagany, jeżeli:

  • cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym, skierowanym przez pracodawcę do innego pracodawcy użytkownika, niż określony w oświadczeniu, jeżeli dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu, z wyjątkiem miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie.
  • podmiot powierzający wykonanie pracy zawarł z cudzoziemcem umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej.
  • nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.
  • nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę,
  • podmiot powierzający wykonanie pracy zaproponował wyższe wynagrodzenie przy zachowaniu tego samego wymiaru czasu pracy. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.03.2022 r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa. Ustawa, między innymi, upraszcza zasady zatrudniania obywateli Ukrainy w Polsce. Szczegóły w linku poniżej:

https://www.gov.pl/web/udsc/weszla-w-zycie-ustawa-o-pomocy-obywatelom-ukrainy-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym-na-terytorium-tego-panstwa

Ustawa wprowadziła bezpłatną procedurę legalizacji pracy obywateli Ukrainy na terenie RP – powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy. Aby móc z niej skorzystać, należy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od zatrudnienia obywatela Ukrainy wypełnić i wysłać za pośrednictwem praca.gov.pl stosownego formularza tutaj.

Pracodawca nie zawiadamia urzędu pracy o zakończeniu pracy cudzoziemca na podstawie powiadomienia.

Każda nowa umowa z cudzoziemcem wymaga przesłania nowego powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 października 2022 roku weszły w życie nowe Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nowelizujące dotychczasowe rozporządzenia:
- w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
- w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.

Od tego dnia przedsiębiorcy nie mogą składać oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi dla obywateli Federacji Rosyjskiej. Z procedury uproszczonej będą mogli korzystać tylko obywatele pięciu państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Obywatele Federacji Rosyjskiej, którzy pracowali legalnie przed wprowadzeniem zmian, mogą kontynuować pracę do końca ważności oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przez wejściem w życie rozporządzeń będą stosowane przepisy dotychczasowe.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt w sprawie aktualnych aktów prawnych oraz funkcjonalności portalu praca.gov.pl - Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia - Zielona Linia nr tel. 19524.

Kontakt w sprawie rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom: oswiadczenia@pup-wroclaw.pl

Przydatne linki:

https://zielonalinia.gov.pl/pl

https://www.gov.pl/web/udsc/urzad-do-spraw-cudzoziemcow

https://www.duw.pl/

https://www.strazgraniczna.pl/

https://wroclaw.pip.gov.pl/pl/

https://epuap.gov.pl/wps/portal

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy o (Dz. U. z 2022 r. poz. 690).

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U. z 2022 r., poz. 1558)

3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U. 2017r., poz. 2349)

5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz.U. z 2017r., poz.2348).

6. Ustawa z dnia 2 marca 2022r. O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganie, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2022r., poz. 374 z póź. zm.)

7. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2020r., poz.583 z późn. zm.)

8. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r. poz. 91)

9. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257)


 

Filmy instruktażowe Zielonej Linii (www.zielonalinia.gov.pl) do obejrzenia  na stronach:

https://www.youtube.com/watch?v=PNIb__FO5f4

https://www.youtube.com/watch?v=28r450KuXiA

https://www.youtube.com/watch?v=rjCOKMHjiao

https://www.youtube.com/watch?v=qaXh1cOnm9w

 
Załączniki
Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (pdf, 944 KB)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (pdf, 395 KB)
Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem (pdf, 157 KB)
Oświadczenie o niekaralności - do oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (pdf, 211 KB)
Oświadczenie podmiotu nieświadczącego usług w zakresie pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (pdf, 176 KB)
Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego (pdf, 166 KB)
Zawiadomienie o zatrudnieniu cudzoziemca (pdf, 25 KB)
Zawiadomiemie o niezatrudnieniu cudzoziemca (pdf, 25 KB)
Zawiadomienie o zakończeniu pracy.pdf (pdf, 35 KB)
Oświadczenie - pobyt stały (pdf, 172 KB)
Klauzula informacyjna dla pracodawców.pdf (pdf, 26 KB)
Pełnomocnictwo (pdf, 67 KB)
Wniosek o weryfikację konta organizacji (pdf, 155 KB)
Rozporządzenie MRiPS z dnia 25 października 2022 zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (pdf, 404 KB)
Rozporządzenie MRiPS z dnia 25 października 2022 zmieniające rozporządzenie w sprawie państw do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dot. zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dot. oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (pdf, 401 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę