Projekty w trakcie realizacji - Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu


Zawartość stron


Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
w okresie
od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021 roku
 


realizuje projekt p.t.
 


 AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE WROCŁAWSKIM (V)

ORAZ

POWIECIE M. WROCŁAW(V)

 


w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe

Podziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 


UCZESTNICY PROJEKTU

 

Uczestnikami projektu będą osoby młode w wieku 18-29 lat pozostające bez zatrudnienia, zarejestrowane w PUP Wrocław jako osoby bezrobotne

 

 

PRZEWIDYWANE FORMY WSPARCIA

 

Projekt zapewnia wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych, które ma się opierać na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy:

1) przygotowanie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania,

2) usługę pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego, wsparcie to jest obligatoryjne w ramach projektu i służy identyfikacji barier i potrzeb rozwoju zawodowego uczestnika oraz określeniu kolejnych form pomocy służących zwiększeniu szans na zatrudnienie;

3) wysokiej jakości wsparcie finansowe stanowiące odpowiedź na zidentyfikowaną barierę wynikającą z IPD, utrudniającą zatrudnienie.

  


Obecnie prowadzimy otwartą rekrutację wyżej wymienionych osób na następujące formy wsparcia:STAŻE

Informacja i wniosek do pobrania

Budynek A, Dział Pośrednictwa i Poradnictwa, sale od A do H, tel. 71 77 01 693, 71 77 01 699, 71 77 01 698 (godz. przyjęć interesantów 7.30 - 14.30).  
 

 


SZKOLENIA

Informacja i wniosek do pobrania

Budynek A, IV piętro, pokój: 414, tel. 71 77 01 686, 71 77 01 682 (godz. przyjęć interesantów 7.30 - 14.30).
JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ
 

Informacja o jednorazowych środkach na podjęcie działalności gospodarczej
 

Budynek A, III piętro, pokoje: 302, 303, 304, 316 tel. 71 77 01 623, 71 77 01 612, 71 77 01 625, 71 77 01 639, 71 77 01 654, 71 77 01 728, 71 77 01 729, 71 77 01 731, 71 77 01 732, 71 77 01 733, 71 77 01 734, 71 77 01 735,
(godz. przyjęć interesantów 7.30 - 14.30).
WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY

Informacja na temat wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

 

Budynek A, IV piętro, pokój 403,  tel. 71 77 01 751, 71 77 01 642,
(godz. przyjęć interesantów 7.30 - 14.30).

 ZATRUDNIENIE SUBSYDIOWANE
 

Informacja na temat prac interwencyjnych
 

Budynek A, IV piętro, pokój 411, tel. 71 77 01 774

(godz. przyjęć interesantów 7.30 - 14.30).

 


BONY NA ZASIEDLENIE
 

Informacja na temat bonów na zasiedlenie
 

Budynek A, IV piętro, pokój 406, tel. 71 77 01 610
 

Serdecznie zapraszamy osoby bezrobotne i pracodawców do uczestnictwa w projekcie


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę